baNNerwalk » to widać… «

BAZA WIEDZY

CERTYFIKAT GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD

GOTS - co to takiego

GOTS to skrót certyfikatu Global Organic Textile Standard (Światowy Standard Tekstyliów Organicznych).  Certyfikat ten powstał w efekcie porozumienia Organic Trade Association (OTA) z USA, Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft z RFN, The Soil Association z Wielkiej Brytanii  i Japan Organic Cotton Association (JOCA) z. Japonii. Certyfikat GOTS jest przyznawany firmom branży tekstylnej od roku 2006. Od tego czasu zyskał on pozycję  najlepiej rozpoznawalnego i najbardziej wiarygodnego standardu przyznawanego wyrobom tekstylnym produkowanym z wykorzystaniem włókien organicznych. Jako jedyny certyfikat przyznawany tekstyliom swoim zakresem obejmuje, obok kwestii stosowania zrównoważonych technologii produkcji, również zagadnienia ich bezpieczeństwa dla zdrowia użytkowników, jakości ich wykonania oraz uwzględnia problematykę przestrzegania praw człowieka, zasad ochrony środowiska naturalnego, zapewnienia właściwych warunków pracy i wynagrodzeń, jak również potwierdza respektowanie  obowiązujących przepisów prawa oraz ogólnie akceptowanych norm etycznych i społecznych.

GOTS – zasięg

Aktualnie certyfikat GOTS posiada około 13 tys. firm na całym świecie. W Polsce certyfikatem GOTS legitymuje się obecnie 37 firm.

GOTS – jak jest przyznawany

Warunkiem uzyskania certyfikatu GOTS, jest pozytywny rezultat audytu przeprowadzanego przez niezależne instytucje kontrolne wytypowane przez organizację Global Organic Textile Standard. Certyfikat przyznawany jest na jeden rok i odnawiany po tym czasie pod warunkiem pomyślnego zakończenia powtórnego audytu. Firma, która uzyskuje certyfikat GOTS otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny oraz prawo do umieszczania logotypu GOTS, oraz używania skrótu i nazwy certyfikatu w swoich materiałach informacyjnych oraz na swoich wyrobach.  

GOTS - jak to działa

Obrót wyrobami certyfikowanymi GOTS odbywa się wyłącznie w ramach łańcuchów kooperacyjnych złożonych z certyfikowanych przez GOTS podmiotów, obejmując wszystkie kolejne fazy powstawania i obrotu  tekstyliami, począwszy od upraw roślin włóknistych i hodowli zwierząt na wełnę, poprzez procesy wytwarzania przędz, tkanin, dzianin i włóknin wraz z towarzyszącymi temu procesami chemicznymi, szyciem i zdobieniem tekstyliów oraz ich sprzedażą w systemie b2b i b2c. Na poszczególnych etapach łańcucha kooperacyjnego GOTS kolejne działania dokumentowane są poprzez certyfikaty transakcji wystawiane każdorazowo odbiorcy przez certyfikowanego dostawcę. Certyfikaty transakcji podlegają akceptacji i rejestracji w centralnej bazie danych GOTS, a ich komplet powiązany z powstawaniem danego produktu  stanowi dowód na legalności wprowadzenia tego wyrobu do obrotu z oznakowaniem logo certyfikatu. Brak certyfikatu transakcji dla któregokolwiek z etapów obrotu lub certyfikat transakcji wystawiony na żądanie niecertyfikowanemu odbiorcy automatycznie wyklucza możliwość zastosowania do produktu certyfikatu GOTS na dalszych etapach obrotu.

GOTS – autentyczność

Autentyczność i aktualność certyfikatu oraz numeru identyfikacyjnego certyfikowanej firmy możliwa jest do sprawdzenia w ogólnodostępnej bazie certyfikowanych podmiotów na stronie organizacji GOTS. Logo certyfikatu umieszczone na wyrobach lub w materiałach informacyjnych certyfikowanej firmy może być  użyte wyłącznie z podaniem jej unikalnego numeru identyfikacyjnego GOTS i nazwy jednostki certyfikującej. Wymóg umieszczania na etykietach numeru certyfikatu firmy obok logo GOTS w połączeniu z fakturą zakupu od certyfikowanego dostawcy oraz zaakceptowanym przez GOTS certyfikatem transakcji pozwala na łatwą weryfikację legalności  użycia certyfikatu. Dodatkowo wszystkie miejsca i sposoby zastosowania logotypu GOTS muszą być przed ich użyciem przedstawiane w formie projektu jednostce certyfikującej i mogą być wykorzstywane jedynie po ich zatwierdzeniu przez tę jednostkę. W przypadkach wątpliwości co do prawidłowości użycia logo certyfikatu istnieje możliwość wyjaśnienia stanu faktycznego poprzez formularz kontaktowy na  stronie GOTS.

GOTS – działania niedozwolone

Nazwa skrót i logotypy certyfikatu GOTS stanowią markę i są zastrzeżonymi znakami handlowymi. Ich używanie w jakiejkolwiek formie, czy kontekście oraz sprzedaż produktów oznaczonych znakiem GOTS firmy certyfikowanej przez podmioty niecertyfikowane - zwłaszcza gdy  produkty te poddane były modyfikacjom już po ich nabyciu - jest działaniem niedozwolonym i stanowi naruszenie przepisów prawa o własności przemysłowej i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z czego dobrze jest zdawać sobie sprawę aby uniknąć ewentualnych, często dotkliwych konsekwencji z tytułu roszczeń odszkodowawczych właściciela marki. Wszelkie naruszenia własności do znaku GOTS można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy na  stronie GOTS.

GOTS – korzyści

Dla posiadacza certyfikatu GOTS korzyści wynikają głównie z możliwości budowania łańcuchów kooperacyjnych w oparciu o obiektywnie zweryfikowanych kontrahentów działających według jednolitych zasad i standardów. Duża rozpoznawalność GOTS pozwala ponadto na zaadresowanie oferty do konkretnej grupy odbiorców, którzy przy wyborze towarów kierują się określonymi preferencjami,  oczekując zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu tekstylnego na szeroko rozumiane otoczenie. Z kolei konsumenci nabywając produkty z logo GOTS w miejsce gołosłownych deklaracji otrzymują formalne potwierdzenie, że dokonali wyboru zgodnego ze swoimi przekonaniami i wsparli działania na rzecz zrównoważonej produkcji.

CERTYFIKAT OEKO-TEX STANDARD 100

OEKO-TEX STANDARD 100 - co to takiego

Oeko- Tex Standard 100 jest certyfikatem nadawanym wyrobom tekstylnym i skórzanym przez powstałą w 1992 roku, w efekcie porozumienia między niemieckim Instytut Hohenstein i Austriackim Instytutem Włókiennictwa (OETI), organizację Oeko-Tex z siedzibą w Zurychu (Szwajcaria). biurami kontaktowymi w ponad 70 krajach na całym świecie Certyfikat ten potwierdza sprawdzenie objętych nim produktów pod kątem braku toksycznych związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia człowieka oraz  zachowania limitów obecności substancji dozwolonych. Sprawdzane jest ponad 100 substancji chemicznych, takich jak między innymi  pestycydy, chlorofenole,  formaldehydy, barwniki alergizujące, zabronione barwniki azowe i metale ciężkie.

OEKO-TEX STANDARD 100 – zasięg

Obecnie stowarzyszenie Oeko-Tex współpracuje z 18 neutralnymi instytutami badawczymi  w Europie i Azji i posiada biura kontaktowe w ponad 70 krajach na wszystkich kontynentach. Aktualnie certyfikatem tym legitymuje się na świecie ok. 21 tys. firm. W Polsce certyfikat posiada 220 firm z szeroko rozumianej branży tekstylnej.

OEKO-TEX STANDARD 100 – jak jest przyznawany

Certyfikat przyznawany jest na podstawie badań laboratoryjnych próbek wyrobów wykonywanych przez akredytowane placówki badawcze oraz przeprowadzanego w siedzibie firmy audytu. Certyfikat przyznawany jest na okres 12 miesięcy i po tym czasie, dla jego odnowienia, konieczne jest przeprowadzenie ponownej procedury kontrolnej. Aby zweryfikować  utrzymywanie zgodności produktów z wymaganiami certyfikatu, stowarzyszenie Oeko-Tex przeprowadza coroczne kontrole co najmniej 25% wszystkich wydanych certyfikatów Standard 100, które obejmują niezapowiedziane wizyty w firmach i testy laboratoryjne

OEKO-TEX STANDARD 100 - jak to działa

Certyfikat przyznawany jest firmie na wymienione w treści certyfikatu grupy produktów. Wraz z przyznaniem certyfikatu firma otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny. Posiadacz certyfikatu uzyskuje prawo do oznakowywania swoich produktów logo certyfikatu oraz do posługiwania się jego nazwą w swoich serwisach i materiałach informacyjnych. Warunkiem umieszczenia na wyrobach logo certyfikatu jest ich wykonanie wyłącznie z wykorzystaniem certyfikowanych procesów i elementów składowych i prowadzenie dokumentacji umożliwiającej odtworzenie łańcucha kooperacyjnego związanego z ich powstaniem.  

OEKO-TEX STANDARD 100 – autentyczność

Weryfikacja aktualności certyfikatu możliwa jest na stronie sekretariatu Oeko-Tex. Ponadto na potrzeby certyfikowanej firmy instytucja certyfikująca generuje wzory etykiet według ściśle określonego wzoru zawierające oprócz stałych elementów graficznych numer identyfikacyjny i kod QR tej firmy i tylko takie etykiety mogą być stosowane do oznakowywania produktów i świadczą o legalności użycia logo certyfikatu.

OEKO-TEX STANDARD 100 - działania niedozwolone

Oeko-Tex Standard 100 to zastrzeżony znak towarowy i jego stosowanie bez uprzedniego uzyskania certyfikatu stanowi naruszenie prawa własności do tego znaku. Naruszenie takie stanowi również wprowadzanie do obrotu wyrobów nabytych z legalnym certyfikatem, które już po nabyciu poddane zostały modyfikacjom przez niecertyfikowany podmiot.